Cast Iron


kies hier uw taal
Cast Iron
Customer satisfaction, that's the Cast Iron Way   
        > Gebruiksvoorwaarden

 


Gebruiksvoorwaarden


Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Cast Iron geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld;

Cast Iron wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden;

Cast Iron wijst elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem;

Cast Iron is geenszins aansprakelijk voor:

  • het aanbieden van verbindingen ("links") met andere websites;
  • de inhoud van andere websites - ongeacht het om een website gaat waaruit u in verbinding werd gebracht met deze van Cast Iron of om een website waarmee u zich heeft verbonden vanuit de website van Cast Iron;
  • de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

Verspreiding informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

Klachten

De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen Cast Iron worden ingediend of tegen om het even welke andere instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.

Risico's

Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen Cast Iron of tegen om het even welke instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Commerciële aspecten

Cast Iron beoogt in geen enkele jurisdictie, rechtstreeks of onrechtstreeks, publiciteit te maken of een contractuele relatie aan te knopen middels het medium van de bladzijden van deze website.

Geschillenregeling

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Antwerpse gerechten.

Eventuele tegenstrijdigheden

Elke bladzijde van deze website is onderworpen aan de voorgaande bepalingen. Deze bepalingen vormen een aanvulling op de bepalingen die de toegang tot en/of het gebruik van de website van Cast Iron beheersen en die eveneens toepasselijk zijn op de toegang tot en/of het gebruik van deze website van Cast Iron. In geval er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de voorgaande bepalingen en deze opgenomen op de website van Cast Iron dan zullen de op deze site vermelde bepalingen primeren met betrekking tot de kwesties die hier geregeld worden.

     
ISO9001
Cast Iron nv
Dennenlaan 11
B-2340 Beerse
T. +32 14 61 13 49
F. +32 14 61 66 99
info@CastIron.be
www.CastIron.be
© Cast Iron | klik hier voor de gebruiksvoorwaarden | design prospector.be